Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:51

Privatiseringens konsekvenser kan bli förödande för våra Tyresöbor.


Tn på webben 2023-04-30


Privatiseringen av vård- och omsorg har gått för fort och i för stor omfattning. Det kan vi nu se tydliga bevis för när utförarna inom boendestödet har havererat. Flera utförare har visat allvarliga brister och två av dem har inte ansett det vara värt att åtgärda de brister som uppdagats. På bara tre månader måste kommunen bygga upp en verksamhet för boendestöd och erbjuda det i kommunal regi.

När en kommun eller region privatiserar i för stor utsträckning och i för hög takt blir det sällan särskilt bra. Kostnader för administration och kontroll skjuter i höjden samtidigt som möjligheterna att ställa krav är kraftigt begränsade vid LOV-upphandling. Avstegen i kvalitet och utförande behöver vara tydliga och stora eller så behöver man upptäcka ekonomiska oegentligheter.

Allt fler kommuner har nu upptäckt att många utförare lämnar marknaden i ekonomiskt svåra tider, i samma takt som inflationen stiger så minskar lönsamheten för privata utförare. Då måste kvalitet, löner och personaltäthet hållas nere eller sänkas för att vinsten ska kunna plockas ut. När kommunen kräver bibehållen kvalitet så är det för vissa enklare att lämna tillbaka ansvaret till kommunen.

När man väljer att lägga ut en för stor andel av omsorg och stöd på privata utförare tappar också kommunen ovärderlig kompetens som är svår att bygga upp igen. Trots att det finns ett starkt samarbete med kommunens vuxenutbildning, C3L, är det svårt att säkerställa rätt kompetens när man på kort tid ska starta en ny verksamhet.

Lagen om valfrihet (LOV) har efter införandet snarare visat sig i stor utsträckning snarare innebära fri etableringsrätt utan långsiktigt ansvar för privata utförare. Kvaliteten har enligt flera
forskningsrapporter inte ökat och få väljer att utnyttja sin ”valfrihet” trots att man är missnöjd med sin utförare. Kontinuitet och att slippa krångel väger helt enkelt tyngre än den krångliga möjligheten att byta utförare.

Dessutom handlar valfrihet inte nödvändigtvis om att kunna välja vem som utför tjänsten. Det handlar i mycket högre utsträckning om inflytande i hur och när olika sorters stöd utförs.
Kort kan man säga att ju större andel av verksamheten man har kontroll över desto mer kontroll har man över att erbjuda kvalitativ service med hög grad av individens inflytande.

Diskussionen borde alltså inte handla om äldres och psykiskt funktionsnedsattas valfrihet. Den borde handla om kommunens möjligheter att erbjuda service med hög kvalitet och samtidigt säkerställa att alla som har behov får det stöd som de behöver.

Den senaste tiden har tydligt visat att marknaden inte ensamt klarar av att lösa omsorgen. Det har också visat sig att kommunen behöver ha både kompetens och beredskap för att trygga
tillgängligheten till omsorg. Det är direkta konsekvenser av en alltför ideologisk privatiseringsiver som kommunen nu behöver möta, konsekvenser som beror på att man privatiserat i alltför hög utsträckning. Den utvecklingen måste motverkas och det är nödvändigt med verksamheter i egen regi.

Susann Ronström (S), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden
Christoffer Holmström (S), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter