Torsdagen den 25 april 2019 - klockan 12:27

Fler barn saknar arbetsro i skolan


Tn på webben 2018-08-24


Varje år genomförs en elev och föräldra-enkät i Tyresös skolor, och förskolor. Elever och vårdnadshavare i årskurs 2, 5 och 8 samt inom pedagogisk omsorg får svara på frågor gällande trygghet, arbetsro, möjlighet att påverka m.m. 


Totalt besvarades enkäten av 4709 personer. Enkäten innehåller till så stor del som möjligt frågor som liknar de från föregående år för att kunna jämföra resultat över tid.

Bara drygt hälften av de i åttonde klass som svarat uppger att de känner att de har arbetsro i skolan. I årkurs 5 är det några fler, 57 %, även om det är en nedgång med 12 procentenheter sedan förra året.

 Även vårdnadshavare upplever att eleverna inte har arbetsro i skolan. 56% av vårdnadshavare med barn i årskurs 8 svarar stämmer ganska dåligt eller stämmer mycket dåligt på påståendet om deras barn kan arbeta utan att bli stört under lektioner och arbetspass, en minskning med 5 procentenheter.

Några mått som gått upp jämfört med föregående år är förtroendet för rektorerna som ökat med 9 procentenheter bland vårdnadshavare till elever i årskurs 8. Elever i år 8 upplever också i högre utsträckning att de av lärare får veta när de gjort något bra.

Nästan vart femte barn av de i årskurs 8 som svarat på enkäten uppger att de inte känner sig trygga i skolan. Bland pojkarna är det hela 22 % som uppger att de inte känner sig trygga.

I förskolan upplever vårdnadshavare att de har högre förtroende för förskolechefer än innan. Den andel av vårdnadshavarna som svarar att de upplever att påståendet ”det är arbetsro i barngruppen” stämmer mycket eller ganska bra har minskat med 2 procentenheter från 71% till 69% i förskolan.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter