Fredagen den 24 september 2021 - klockan 16:41

Tyresö kommun HBTQ-certifierar flera verksamheter.Arbetet med att certifiera kommunens verksamheter startade 2017. Satsningen fortsätter och under början av 2019 har kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet HBTQ-certifierats.

Certifieringen som innebär utbildning av personal, leds av RFSL, (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) och är ett steg i att alla Tyresöbor ska känna sig väl bemötta i kontakten med kommunen. Fokus för HBTQ-certifieringen är HBTQ-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett HBTQ-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. 

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetslösa personer mellan 18–64 år stöd, vägledning och praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 

Integrationsenheten arbetar med mottagandet av flyktingar och målet är att verka för att flyktingar i Tyresö, snarast efter bosättning, med egna medel ska kunna försörja sig och sin familj samt aktivt delta i samhällslivet. Enhetens samtliga verksamheter HBTQ-certifierades i januari 2019.

Tillsammans med kurshållaren RFSL, har integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten tagit fram verktyg och långsiktiga planer för insatser, mål och fortsatt arbete för att arbeta systematiskt med bemötande, likabehandling och mänskliga rättigheter inom verksamheterna. 

 

Faktaruta:

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet och relationer – men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Källa: RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter