Fredagen den 26 februari 2021 - klockan 10:10

Sänkt hastighet på Gudöbroleden för bättre trafiksäkerhet och minskat buller

 


Tn på webben 2020-03-03

<span id=\
Bild:Tyresö Nyheter
Nu utreds sänkt hastighet på Gudöbroleden.

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hastigheten på Gudöbroleden med inriktning på sänkt och mer enhetlig hastighet till max 50 km/h. Förslaget väntas leda till mindre buller och utsläpp, minskad ryckighet och förbättrad säkerhet för trafikanter.

Bakgrunden till beslutet är att en sänkt hastighetsgräns skulle minska genomfartstrafiken genom att trafik från Haninge istället för att köra genom Tyresö ska välja påfarten vid Vega, det skulle också öka trafiksäkerheten och framkomligheten, samt minska bullernivåerna och utsläppen av partiklar och koldioxid. 

Kommunens framtida planer för Gudöbroleden är att utveckla Trollbäcken och göra Gudöbroleden till mer av en lokalgata och mindre motortrafikled. I samband med framtagandet av planprogram för Trollbäckens centrumstråk gjordes en risk- och bulleranalys Gudöbroleden. 

Gudöbroleden är utpekad som sekundärväg för farligt gods vilket innebär att det är en alternativ färdväg som kan användas för farligt gods i händelse av driftsstörning på Nynäsvägen. Där transporteras bland annat brandfarliga ämnen som bensin, diesel och gasol. 

- Att sänka hastigheten minskar risken för allvarliga olyckor vid farligt gods med ca 75 procent. Intill leden ligger både bostäder och förskolor, och vid en olycka kan branden lätt sprida sig. Dessutom kommer bullernivån hos närboende att förbättras påtagligt om vi sänker hastigheten, vilket har varit viktigt för oss, säger Anita Mattsson (S) kommunstyrelsen ordförande.

Oppositionen håller dock inte med. I ett särskilt yttrande till kommunstyrelsen säger Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att de yrkar avslag till att utreda en sänkt hastighetsgräns eftersom de i dagsläget vill behålla det som det är idag. Under föregående mandatperiod, då Moderaterna ledde styret, gjordes en hastighetsöversyn. Inga åtgärder vidtogs dock efter den och hastighetsgränserna växlar därför idag mellan 50 och 70 km/h.  


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter