Miljöinsatser för att rena Öringesjön


Tn på webben 2021-08-10

Öringesjön
Bild:Tyresö Nyheter
Öringesjön

Tyresö kommun har utrett Öreingesjöns tillstånd och möjliga åtgärder för att förbättra kvaliteten. Frågan väcktes ursprungligen av en grupp tyresöbor som ville se åtgärder för att förbättra Öringesjöns status. Vattenkvaliteten i sjön har varierat beroende på problem med påverkan från närliggande bebyggelse, djurhållning, dagvatten, låg vattenomsättning i kombination med ringa vattendjup och litet avrinningsområde. Utredningen är nu klar och politikerna i Hållbarhetsutskottet tog nyligen beslut om att gå vidare med ett antal åtgärder för Öringesjön.


Arbetet startade 2019 med provtagningar för att få ett underlag för bedömning av miljötillståndet i sjön. Bland annat har man tittat på hur övergödning, statusklassning (miljötillstånd) förbättringsbehov och förslag till åtgärder för att förbättra situationen i Öringesjön. Resultaten visade att statusen för Öringesjön är måttlig status men att problem med övergödning finns. I underlagen till beslutet står att "Det innebär att det finns ett övergödningsproblem i sjön som härstammar från en förhöjd belastning av näringsämnen i tillrinnande vatten. Därtill finns också en intern belastning av fosfor som tillförs Öringesjöns vattenmassa via läckage från sjöns bottensediment vid syrefattiga förhållanden. Den fosfor som finns lagrad i sedimenten är ett resultat av att sjön har varit utsatt för en hög belastning av fosfor under en lång tid."

Resultatet redovisades för politikerna i Hållbarhetsutskottet som nu beslutat om att titta vidare på ett antal åtgärder: