Efter stoppet för Apelvägen – Vad händer nu?


Tn på webben 2021-09-07

Anita Mattsson (S)
Bild:Tyresö Nyheter
Anita Mattsson (S)

Ny plats för seniorbostäder och en ny detaljplaneprocess för Apelvägen som kan bli klar flera år in i nästa mandatperiod. Det blir sannolikt resultatet av att Kommunfullmäktiges majoritet i juni röstade ner det förslaget som fanns om 170 hyresrätter, 55 seniorbostäder samt offentliga lokaler för äldreboende, bibliotek och fritidsgård.


Det förvånade många när kommunfullmäktige fattade beslutet i juni. Hela detaljplanen avslogs efter att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tvärvände och röstade emot de seniorbostäder som de hela tiden hävdat sig vara för. Inför risken att deras förslag att bara bygga seniorbostäder inte skulle gå igenom valde de att hellre yrka avslag på allt. Motståndet mot att bygga hyresrätter var helt enkelt starkare än viljan att bygga seniorbostäderna.

De tre partierna till höger har tidigare sålt ut hyresrätter och valde nu att stoppa byggandet av nya. Sverigedemokraternas Per Carlberg hävdade i sin reservation att ”det är olämpligt i nuläget att ha en så stor exploateringsgrad gällande antalet hyresrätter i strandområdet”. Kristdemokraternas Ulf Perbo fyllde i med att ”Tyresö kommun profilerar sig i denna i allt för stor utsträckning som en förortskommun präglad av höghusbebyggelse”.

Socialdemokraterna genom Martin Nilsson opponerade dels genom att hävda att bibliotek, äldreboende och fritidsgård var viktiga delar för att utveckla området och dels genom att blandade upplåtelseformer i ett bostadsområde bidrar till minskad segregation.

De hävdade också att avslaget kommer få stora konsekvenser. Först och främst genom en förvärrad bostadsbrist. Men också för kommunens ekonomi där kommunen förväntas tappa 85 miljoner kronor i markintäkter.

Även Centerpartiet som röstade för detaljplanen är oroade. I en reservation skriver Ulrica Riis-Pedersen att ”Vård- och omsorgsplatser och bostäder kommer fortfarande att behövas, likaså träffpunkter för alla åldrar. Att vara pålitliga, ansvarstagande och hållbara i samarbeten med olika byggaktörer bygger kommunens renommé. Det som nu pågått under flera år gynnar inte kommunen”.

Efter avslaget kommer nu kommunen behöva ta nya tag från början.

-          När detaljplanen fallit måste vi börja om från början. Det är en process som kommer ta flera år och det beklagar jag men det är ett direkt resultat av fullmäktiges beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) till Tyresö Nyheter.

En del som kan bli aktuell att flytta är seniorbostäderna:

-          Vi kommer försöka skynda på seniorbostäderna och då är det möjligt att de går att bygga snabbare på annan plats givet att planen måste tas om. Det är inte idealt, vi vet att det finns många Tyresöbor som hade velat bo i Tyresö strand och kan bara beklaga att inte tillräckligt många röstade för det alternativet i fullmäktige.