Företagsområde i Lindalshöjen kan nu bli verkligen


Tn på webben 2022-07-07

Illustration över området.
Bild:Tyresö Kommun
Illustration över området.

Efter att Lindalshöjden under våren införlivats i Tyresö kommun kan man nu fortsätta planeringen för ett område med företag, drivmedelsstation och brandstation.


Området Lindalshöjden låg tidigare i Nacka kommun men ägdes av Stockholm stad. Våren 2018 tecknade Tyresö kommun ett köpekontrakt med Stockholms stad om förvärv av området med syfte om att införliva det i Tyresö kommun och utveckla området.

Efter upprättandet av köpekontraktet påbörjades en förstudie med huvudsakligt syfte att ta fram rekommendation till framtida markanvändning för området. Förstudiens slutsats var att de föreslagna funktionerna, företagsområde, drivmedelsstationer och brandstation vid lokalisering i Lindalshöjden drar nytta av den goda tillgängligheten från vägnätet utan att behöva passera bostadsbebyggelse, samt den relativa avskildheten från densamma.

Markanvändningen bidrar till att skapa förutsättningar för befintliga företag att finnas kvar i kommunen samt eventuell nyetablering av företag. Detta bidrar i förlängningen till att behålla och att skapa arbetstillfällen för Tyresöbor nära hemmet och därmed bidra till minskad utpendling.