Fredagen den 19 juli 2019 - klockan 03:27

Sjukfrånvaron sjunker bland personalen i Tyresös förskolor


Tn på webben 2019-03-19

Elisabet Schultz, skolchef på Tyresö kommun.
Elisabet Schultz, skolchef på Tyresö kommun.

Sedan 2015 har Tyresö kommun arbetat med att minska personalens sjukfrånvaro förskolorna. Genom insatser för bättre arbetsmiljö, personalhälsa och bemanning har sjukfrånvaron minskat från 10,95 till 9,37 procent av total tillgänglig arbetstid, en 14-procentig nedgång.

Som en del i arbetet med minskad sjukfrånvaro ingick Tyresö kommun i Uppsala universitets arbetsmiljöprojekt Stamina. Projektet var i sin helhet fokuserat på att systematiskt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Genom att involvera de anställda i att förbättra arbetsmiljön har man både lyckats skapa en bättre översyn för personalen i vilka rättigheter och skyldigheter de har i sitt eget arbete men också mot varandra.

Arbetsmiljöarbetet har sedan följts upp under projektets gång för att kunna mäta förändringar och skillnader. Projektet löpte på under två års tid och involverade alla förskolor i kommunen. Stamina är nu avslutat men kommunen är igång med att fortsätta med ett liknande projekt, om än i mindre format.

Utöver arbetsmiljöprojektet Stamina har kommunen arbetat aktivt med att införa hälsosamtal för förskolans personal. Från att ha varit en sporadisk uppföljning av chefer är nu dessa samtal ett systematiskt och återkommande inslag i arbetet. Det har skapat bättre möjligheter för de som varit sjukskrivna att snabbare komma tillbaka i arbete.

Den tredje stora insatsen som pekas ut som en effektiv åtgärd är kommunens bemanningsenhet som assisterar förskolorna vid tillfällen då personal är borta och hjälper till att hitta vikarier. Det har förbättrat tillgängligheten och kompetensen av personal som kan hoppa in med kort varsel. Nu täcker vikarier upp vid nästan alla tillfällen då personal är frånvarande. Tidigare låg ansvaret att försöka hitta ersättare på chef och förskolepersonal, vilket skapade dels stress och dels en extra arbetsbelastning för personalen.

Genom att bemanningsenheten nu tar ansvar för den processen har man minskat på förskolepersonalens arbetsbelastning.

– Vi är positiva till att de åtgärder vi har gjort för förskolan har gett effekt. Men vi är inte nöjda. Över nio procents sjukfrånvaro är fortfarande alldeles för högt. Från kommunens sida ser vi nu fram emot att driva dels ”Stamina light” vidare men också våra andra insatser för personalhälsa och bemanning, säger Elisabet Schultz, skolchef på Tyresö kommun.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter