Måndagen den 26 september 2022 - klockan 14:08

Socialdemokraterna inför en nollvision mot problematisk skolfrånvaro


Tn på webben 2022-08-10

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) införde genom ett ordförandeuppdrag i maj en nollvision mot problematisk skolfrånvaro
Bild:Tyresö Nyheter
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) införde genom ett ordförandeuppdrag i maj en nollvision mot problematisk skolfrånvaro

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Klara Watmani införde genom ett ordförandeuppdrag i maj en nollvision mot problematisk skolfrånvaro.Problematisk skolfrånvaro kan definieras på flera olika sätt, men syftar på barn som är frånvarande från skolan under en längre tid och ofta upplever oro eller stress av att gå tillbaka till skolan. 

- Konsekvenserna kan bli att eleverna inte lär sig i den utsträckning de har rätt och att de mår dåligt. Det är en utveckling som är oacceptabel – alla elever skall ha rätt att klara utbildningsmålen och nå sin fulla potential säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S).

En rad olika satsningar har gjorts den senaste mandatperioden. Bland annat har kommunen nu en heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro, alla kommunala skolor erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang och två centrala lärstudios har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd. Samtidigt har ett systematiskt kvalitetsarbete kring problematisk skolfrånvaro inletts.

- Elever som har problematisk skolfrånvaro kräver extra stöd och hjälp för att komma tillbaka till en
normal skolgång. I flera fall behövs det ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska  lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom säger Klara Watmani (S).

Det mobila teamet som vänder sig till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan har utökats för att tidigare fånga upp elever och ett anhörigstöd är infört för att tidigare fånga upp föräldrars oro och stötta familjen med rätt insatser.

Uppdraget som nu lagts innebär att nämnden löpande ska få uppdateringar i hur arbetet mot den problematiska frånvaron går.

- Varje elev som lider av problematisk skolfrånvaro är prioriterad och därför inför vi nu en nollvision för problematisk skolfrånvaro. Det är viktigt att nämnden tydligare får uppdateringar i arbetet för att veta hur vi kan utveckla arbetet vidare säger Klara Watmani (S).


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter