Söndagen den 27 november 2022 - klockan 02:13

Tyresö ökar takten mot miljömässig hållbarhet


Tn på webben 2021-10-11

Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg Tyresö kommun
Bild: Maria Harvig
Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg Tyresö kommun

Cykelvägar får fler att välja cykeln
Bild:Tyresö Nyheter
Cykelvägar får fler att välja cykeln

Under året har fler Tyresöbor fått möjlighet att odla
Bild:Tyresö Nyheter
Under året har fler Tyresöbor fått möjlighet att odla

Återvinningsstationerna bidrar till återbruk och återvinning
Bild:Tyresö Nyheter

Återvinningsstationerna bidrar till återbruk och återvinningTyresö kommun har länge haft ett aktivt hållbarhetsarbete och nu ökas takten genom att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är integrerade i kommunplanen. Det innebär att alla verksamheter och medarbetare involveras i arbetet att minska miljö- och klimatpåverkan och ställa om till en cirkulär ekonomi.


Tyresö Nyheter har intervjuat Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun för att ta reda på hur hållbarhetsarbetet ser ut mer i detalj. Det visar sig att hållbarhetsmålen märks på alla håll i kommunen.

Ekologiska livsmedel ökar

- De kommunala köken i Tyresö är nu KRAV-certifierade och den ekologiska andelen livsmedel ökar stadigt. Att servera klimatsmarta måltider och aktivt arbeta för att minska matsvinnet är viktiga delar i en hållbar livsmedelskonsumtion, förklarar han.

Förskolorna i kommunen bedriver ett viktigt arbete med kemikaliesmarta förskolor för att undvika exponering för skadliga ämnen, vilket också är en grundläggande fråga för att minska miljöpåverkan och möjliggöra för återbruk och återvinning av produkter och material.

Även byggsektorn behöver anpassas till hållbarhetsmålen då de står för 20 procent av klimatutsläppen i Sverige.

- I Tyresö är målet att minska klimatpåverkan genom att ställa miljökrav i entreprenader, som till exempel kommunens nya förskola Vattenhjulet. Stommen och fasaden är byggd i trä, vilket gör att byggnaden lagrar kol under sin livstid. Andra viktiga insatser som görs är att kommunen helt ställer om till hållbar energi i sina fastigheter.

Miljöbilar och cyklar

Samtliga av kommunens fordon ställs även successivt om till att drivas på el eller andra biodrivmedel och kommunens anställda har möjlighet att leasa miljöbilar eller cykel som förmån.

Vilka de främsta utmaningarna för Tyresö?

- Kommunens största utmaning för direkta utsläpp är våra transporter, berättar Felix. Vi har tydliga mål i vår trafikstrategi att resor med kollektivtrafik och cykel ska öka och andelen bilresor ska minska, samtidigt som fordonen som rullar i kommunen behöver bli helt fossilfria.

Kretsloppscentralen byggs om

Vad blir nästa steg i kommunens arbete?

- Under hösten görs en analys av kommunorganisationens totala klimatpåverkan från alla inköp, vilket kommer hjälpa alla verksamheter att se över var de kan göra insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan. Dessutom är kommunens nya cykelplan precis antagen. Den preciserar åtgärder som ska göra det lättare för fler att välja cykeln. Slutligen vill vi skapa bättre förutsättningar för ökad återvinning och återanvändning och därför kommer kretsloppscentralen i Petterboda att byggas om. Samtidigt fortsätter arbetet med att skydda kommunens natur. Nästa naturreservat blir runt Barnsjön.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter