Söndagen den 17 januari 2021 - klockan 07:22

Tyresö kommun ökar takten i hållbarhetsarbetet


2020-12-15

Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet
Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet

Tyresö kommun jobbar för att uppnå Agenda 2030:s mål om hållbar konsumtion. Som en del i det arbetet ser man nu över hur kommunen arbetar med sin avfallshantering.
Tyresö kommun jobbar för att uppnå Agenda 2030:s mål om hållbar konsumtion. Som en del i det arbetet ser man nu över hur kommunen arbetar med sin avfallshantering.

Mer återvinning och minskade avfallsmängder är förhoppningen när kommunstyrelsen beslutat att utreda en plats för återbruk och reparation samt att ta fram en strategisk avfallsplan för kommunens verksamheter. Under mötet beslutades också att utreda hur det kan bli lättare för Tyresöbor att källsortera sitt avfall.


I Tyresö kommuns översiktsplan som är det övergripande styrdokumentet för hur kommunen ska utvecklas uttrycks en vision om att inget avfall ska uppstå. Kretsloppen ska slutas och en övergång till ett cirkulärt samhälle ska genomföras. Kommunen har också innefattat Agenda 2030 i sitt styr- och ledningssystem. Det är FNs globala mål för hur världens länder ska arbeta tillsammans för att bidra till en hållbar utveckling. Som en del i det arbetet vill kommunen nu förbättra hur man jobbar med avfallshantering och återbruk.
 
- Nu tar vi stora steg mot ett cirkulärt samhälle i Tyresö. Vi går ifrån att se det som vi använt som avfall, och börjar istället se det som en resurs. Mer ska återbrukas, återvinnas och komposteras, mindre ska eldas upp eller läggas på hög, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Det första uppdraget handlar om att ta fram en strategisk avfallsplan för Tyresö kommun. Planen ska fungera som ett verktyg för kommunens hållbarhetsarbete och tydliggöra hur kommunens verksamheter ska arbeta för att minska sitt avfall.

Det andra uppdraget handlar om att utreda möjligheterna för att skapa en plats för återbruk. Tanken är att se om det är möjligt att få på plats ett ställe där tyresöbor kan lämna in saker man inte längre vill använda men som fortfarande fungerar eller trasiga saker som kan bli till någonting nytt. Kommunen hoppas också att det ska gå att få till pedagogiska och kunskapsbildande plattformar för att öka kunskapen om återbruk.

 

Faktaruta:
EU:s avfallshierarki/avfallstrappa
Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska hanteras.
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp
Källa: naturskyddsföreningen


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter